Chính sách bảo mật

Privacy Policy

1. GIỚI THIỆU

1.1. Chào mừng bạn đến với SohaGame được vận hành bởi Công ty TNHH SOHA và các công ty liên kết ("Chúng tôi" hoặc "SohaGame").

SohaGame nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân của pháp luật Việt Nam và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với Dịch vụ của Chúng tôi.

Người dùng có nghĩa là người đăng ký tài khoản/cung cấp thông tin với Chúng tôi để sử dụng các Dịch vụ do Chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho Chúng tôi và tin rằng Chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này ("Chính sách bảo mật" hay "Chính sách") được xây dựng để giúp bạn hiểu được cách thức Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Chúng tôi và/hoặc lưu giữ thông tin về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho Chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

1.2. "Dữ liệu cá nhân" hay "Thông tin cá nhân" có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các dữ liệu được thu thập theo mục 3 của Chính sách bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin có tên, tuổi, ngày sinh, CMND hoặc CCCD, SĐT, địa chỉ, email, thông tin thanh toán và các thông tin dữ liệu khác mà bạn cung cấp.

1.3. Bằng việc sử dụng các Dịch vụ, đăng ký tài khoản/cung cấp thông tin của bạn cho Chúng tôi có nghĩa là: bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này và/hoặc Điều khoản sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, và theo đây bạn xác nhận bạn đã biết rõ và đồng ý toàn bộ cho phép Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. Nếu bạn không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong Chính sách này, vui lòng không sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi. Nếu Chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua việc đăng tải những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên website/ứng dụng của Chúng tôi hoặc trên các kênh đăng tải khác và bạn có thể tiếp cận được. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc bạn tiếp tục truy cập, sử dụng, khai thác các Dịch vụ được xem là bạn đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong Chính sách bảo mật này.

1.4. Chính sách này áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản dịch vụ, điều khoản hợp đồng, điều khoản chấp thuận khác áp dụng liên quan đến việc Chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và không nhằm ghi đè, thay thế, hủy bỏ những thông báo hoặc các điều khoản đó trừ khi Chúng tôi có tuyên bố khác.

2. KHI NÀO SOHAGAME SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

2.1. Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

1. khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với Chúng tôi;

2. khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;

3. khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với Chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi;

4. khi bạn tương tác với Chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email hoặc bất kỳ hình thức nào khác;

5. khi bạn sử dụng các dịch vụ của Chúng tôi, hoặc tương tác với Chúng tôi qua website/ứng dụng hoặc các kênh khác. Trường hợp này bao gồm thông qua tập tin cookie mà Chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với Dịch vụ của Chúng tôi;

6. khi bạn cấp quyền trên thiết bị của bạn để chia sẻ thông tin với Dịch vụ/website/ứng dụng hoặc các kênh khác của Chúng tôi;

7. khi bạn liên kết tài khoản SohaGame với tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc các tài khoản bên ngoài khác hoặc sử dụng các tính năng mạng xã hội khác, phù hợp với các chính sách của nhà cung cấp;

8. khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của Chúng tôi chẳng hạn như mỗi khi bạn thanh toán hoặc cung cấp thông tin gửi cho Chúng tôi để sử dụng Dịch vụ hoặc yêu cầu hỗ trợ;

9. khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho Chúng tôi;

10. khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi, chương trình, sự kiện; 

11. khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho Chúng tôi vì bất kỳ lý do gì; và/hoặc

12. khi bạn thực hiện các hoạt động khác trên Trang web/ứng dụng hoặc các kênh khác của Chúng tôi.

Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị thu thập.

2.2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn từ bạn, các công ty liên kết, các bên thứ ba và từ các nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở đối tác kinh doanh (ví dụ như đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán, đơn vị cung cấp giải pháp, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, truyền thông), cơ quan đánh giá tín dụng, các đơn vị, đối tác cung cấp dịch vụ marketing, giới thiệu, các chương trình khách hàng thân thiết, những người dùng khác sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi hoặc các nguồn dữ liệu công khai có sẵn hay các nguồn dữ liệu của nhà nước, …

2.3. Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác cho Chúng tôi (ví dụ như thành viên gia đình, bạn bè hoặc những người trong danh sách liên hệ của bạn). Nếu bạn cung cấp cho Chúng tôi dữ liệu cá nhân của họ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của họ để xử lý dữ liệu cá nhân của họ theo Chính sách này. 

3. SOHAGAME SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

3.1. Trừ trường hợp được quy định khác đi trong Chính sách này, dữ liệu cá nhân mà SohaGame có thể thu thập bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm, có thể là một phần hoặc toàn bộ các thông tin như được liệt kê dưới đây:

1. họ tên;

2. địa chỉ email;

3. ngày sinh;

4. địa chỉ; 

5. tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;

6. số điện thoại;

7. giới tính;

8. CMND hoặc CCCD;

9. thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào các Dịch vụ của Chúng tôi;

10. thông tin tài khoản của bạn, bao gồm cả danh sách liên hệ của bạn khi đồng ý chia sẻ trên thiết bị của bạn, và những người và tài khoản mà bạn có tương tác; 

11. nội dung chữ viết, hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video;

12. các thông tin dữ liệu, tài nguyên do bạn khởi tạo, thực hiện, xuất hiện trong quá trình sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi; 

14. thông tin về nhân thân được cấp bởi chính phủ hoặc các thông tin khác phục vụ cho các mục đích đánh giá pháp lý, nhận biết khách hàng, xác minh thông tin và/hoặc phòng chống gian lận của Chúng tôi;

15. dữ liệu truyền thông hoặc liên lạc, ví dụ như các tùy chọn nhận thông tin quảng cáo từ Chúng tôi hoặc các bên thứ ba của bạn, tùy chọn phương tiện liên lạc và lịch sử thông tin liên lạc với Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ của Chúng tôi, và các bên thứ ba khác;

16. thông tin tài khoản sử dụng và thông tin giao dịch, lịch sử thực hiện, nội dung hoặc các định dạng điện tử khác mà bạn tương tác khi sử dụng Dịch vụ.

Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị thu thập.

3.2. Các thông tin mà bạn cung cấp cho Chúng tôi có thể đúng hoặc không đúng, Chúng tôi không có nghĩa vụ kiểm chứng hoặc can thiệp chỉnh sửa thông tin của bạn (nếu không có yêu cầu từ bạn), bạn phải tự chịu trách về tính chính xác, trung thực, hợp pháp liên quan đến các thông tin mà bạn đã cung cấp.

3.3. Nếu bạn đăng nhập để trở thành Người sử dụng Dịch vụ thông qua sử dụng tài khoản mạng xã hội của bạn (“Tài khoản Mạng Xã hội”), liên kết tài khoản của bạn với Tài khoản Mạng Xã hội của bạn hoặc sử dụng bất cứ tính năng mạng xã hội nào, Chúng tôi có quyền truy cập thông tin về bạn mà bạn đã cung cấp một cách tự nguyện cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội của bạn tuân theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này, và Chúng tôi sẽ quản lý, xử lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của bạn theo các quy định của Chính sách này tại mọi thời điểm.

3.4. Nếu bạn không muốn Chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, bạn có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến Chúng tôi, điều đó có nghĩa bạn sẽ dừng việc sử dụng Dịch vụ.

Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa, hạn chế xử lý, phản đối xử lý, yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân, truy cập hoặc điều chỉnh thông tin bạn đã cung cấp cho Chúng tôi thông qua hình thức văn bản. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối, hạn chế hoặc hủy bỏ cho phép Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến các quyền lợi của bạn khi sử dụng Dịch vụ. 

4. THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

4.1. Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, thiết bị của bạn gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về bạn, được một máy chủ ghi lại khi bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi. Thông tin này thông thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn, địa chỉ tham chiếu của Trang web/ứng dụng di động (nếu có), các trang mà bạn đã truy cập đến trên trang web/ứng dụng của Chúng tôi và thời gian truy cập và đôi khi là "cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web/ứng dụng ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. Nếu bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp Chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng trang web/ứng dụng của Chúng tôi như thế nào.

4.2. Các ứng dụng có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của bạn sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, … Chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ được cung cấp dựa trên vị trí mà bạn yêu cầu hoặc chuyển các nội dung có liên quan đến bạn dựa trên vị trí của bạn hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của bạn cho các Người sử dụng khác như là một phần của các Dịch vụ được cung cấp bởi các ứng dụng di động của Chúng tôi. Đối với phần lớn các thiết bị di động, bạn có thể rút lại sự cho phép để Chúng tôi được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của bạn thông qua các cài đặt trên thiết bị. Nếu bạn có câu hỏi nào về cách thức vô hiệu hóa các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của bạn, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.

4.3. Như khi bạn xem truy cập sử dụng Dịch vụ/trang web/ứng dụng di động của Chúng tôi, các thông tin có thể được gửi đến cho Chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, hệ điều hành, …).

5. COOKIES

5.1. Đôi khi Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được cho phép và các đối tác quảng cáo của Chúng tôi có thể sử dụng "cookie" hoặc các tính năng khác để cho phép Chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến việc sử dụng của bạn đối với Dịch vụ hoặc Trang web/ứng dụng di động của Chúng tôi. Các tính năng này sẽ giúp Chúng tôi cải thiện Trang web/ứng dụng di động và các Dịch vụ Chúng tôi cung cấp, giúp Chúng tôi đề xuất các dịch vụ và tính năng mới, và/hoặc cho phép Chúng tôi và các đối tác quảng cáo của Chúng tôi cung cấp các nội dung có liên quan hơn đến bạn. "Cookie" là các mã danh định được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn lưu trữ các dữ liệu về máy tính hoặc thiết bị, bằng cách nào và khi nào các Dịch vụ hoặc Trang web/ứng dụng di động được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Các Trang web/ứng dụng di động của Chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung bạn đã chọn/sử dụng các trang web/ứng dụng di động mà bạn đã xem. Thông tin này được sử dụng để theo dõi các hoạt động sử dụng dịch vụ của bạn, để truyền tải nội dung phù hợp với sở thích của bạn, để cho phép các đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các trang thông qua mạng Internet và để thực hiện phân tích dữ liệu và hoặc theo dõi việc sử dụng Dịch vụ.

5.2. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Trang web/ứng dụng di động hoặc các Dịch vụ của Chúng tôi.

6. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

6.1. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một phần hoặc toàn bộ các mục đích sau đây:

1. để xem xét và/hoặc xử lý các yêu cầu dịch vụ của bạn với Chúng tôi hoặc giao dịch thanh toán khi bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi;

2. để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng Dịch vụ;

3. để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

4. để thực thi các Điều khoản Dịch vụ của Chúng tôi;

5. để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

6. để phục vụ mục đích nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết khách hàng;

7. để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo các Dịch vụ của Chúng tôi hoạt động suôn sẻ;

8. để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các yêu cầu của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi bạn hoặc thay mặt bạn;

9. để liên hệ với bạn ví dụ qua các hình thức như điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, zalo, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với Chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi;

10. để cho phép các người dùng khác tương tác hoặc liên lạc với bạn hoặc thấy một số hoạt động của bạn;

11. để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi, để giới thiệu sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo sự quan tâm của bạn, để cải thiện các Dịch vụ hoặc sản phẩm của Chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;

12. để cho phép kiểm tra và khảo sát khác để, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu của Chúng tôi, và hiểu được trải nghiệm của họ với các Dịch vụ của SohaGame;

13. vì mục đích tiếp thị và quảng cáo, trong trường hợp này, để gửi cho bạn qua các phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà SohaGame có thể hợp tác hoặc liên kết) mà SohaGame (và/hoặc các bên liên kết hoặc công ty có liên quan của nó) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ;

14. để cung cấp các chương trình và ưu đãi khách hàng thường xuyên, đối tác và sự kiện khuyến mại, cũng như các chiến dịch marketing của SohaGame hoặc đối tác liên kết; 

15. để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi Chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu đối với SohaGame hoặc các công ty liên kết hợp tác;

16. để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì quản lý nội bộ hoặc theo quy định;

17. để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của Chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được Chúng tôi áp dụng;

18. để kiểm tra các Dịch vụ của Chúng tôi hoặc hoạt động của SohaGame;

19. để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào đối với Điều khoản Dịch vụ của Chúng tôi, gian lận, các hành vi phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với Chúng tôi;

20. để đáp ứng bất cứ các mối đe dọa hoặc yêu cầu thực tế nào được khẳng định chống lại SohaGame hoặc các yêu cầu khác liên quan đến các Nội dung vi phạm quy định của các bên thứ ba;

21. để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn;

22. để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh liên quan đến SohaGame như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của SohaGame. "Giao dịch tài sản kinh doanh" là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; 

23. bất kỳ mục đích nào khác mà Chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

(gọi chung là “Các Mục Đích”)

6.2. Việc bạn đồng ý cung cấp thông tin các nhân và sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi có nghĩa là bạn đã xác nhận, cho phép và đồng ý rằng Chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và tiết lộ thông tin Tài khoản và Nội dung của bạn nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc theo lệnh của tòa án hoặc của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với SohaGame hoặc các chi nhánh của SohaGame, đối tác liên kết của SohaGame hoặc với lý do chính đáng SohaGame tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết và chính đáng để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý; (b) tuân thủ yêu cầu từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với SohaGame hoặc các chi nhánh có liên quan của SohaGame, đối tác liên kết của SohaGame; (c) thực thi Điều khoản Dịch vụ của Chúng tôi hoặc Chính sách bảo mật này; (d) phản hồi bất kỳ khiếu nại nào cho là nguy cơ hoặc đang xảy ra trên thực tế để chống lại SohaGame hoặc các chi nhánh có liên quan hoặc khiếu nại khác rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; (e) đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng; hoặc (f) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của SohaGame hoặc các chi nhánh có liên quan, người dùng và/hoặc công chúng.

7. SOHAGAME BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẰNG CÁCH NÀO?

7.1. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của Chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của Chúng tôi. 

7.2. Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, Chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi Chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành hoặc khi Chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu trữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu bạn ngưng sử dụng Dịch vụ Chúng tôi, hoặc quyền của bạn được sử dụng dịch vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, Chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của Chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, Chúng tôi có thể hủy bỏ dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

7.3. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối xóa, hủy dữ liệu trong trường hợp yêu cầu của bạn không phù hợp với quy định của quy định hiện hành, hoặc do Chúng tôi đánh giá yêu cầu đó có mục đích không an toàn, có thể hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến Dịch vụ của Chúng tôi, đối tác liên kết hoặc bên thứ ba. 

8. SOHAGAME CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN THU THẬP TỪ NGƯỜI TRUY CẬP HAY KHÔNG?

8.1. Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, Chúng tôi sẽ/có thể cần phải sử dụng, xử lý, tiết lộ và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của Chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác có thể ở Việt Nam hoặc bên ngoài Việt Nam, vì một hay nhiều Mục Đích nói trên, và việc tiết lộ này sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác như thế sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thay mặt Chúng tôi hoặc ngược lại, vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các bên thứ ba và các công ty liên kết của Chúng tôi giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là dữ liệu cá nhân của bạn vẫn còn cần thiết cho những việc nêu trên Mục đích. Các bên thứ ba như thế bao gồm: 

1. công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của Chúng tôi;

2. những người sử dụng khác của Dịch vụ của Chúng tôi cho một hoặc nhiều các Mục đích đã nêu ở trên;

3. nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của Chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho Chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn như công ty viễn thông, đối tác kinh doanh, công ty quảng cáo và truyền thông, công ty công nghệ thông tin, và trung tâm dữ liệu, đơn vị trung gian thanh toán, …;

4. các cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với SohaGame hoặc nếu được cho phép theo Mục 6.2;

5. người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của SohaGame, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân SohaGame lưu giữ về người dùng của Chúng tôi nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà SohaGame hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch; và

6. bên thứ ba mà Chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong Các Mục Đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều Mục Đích.

8.2. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin bao gồm thông tin thống kê và nhân khẩu học về người dùng cũng như thông tin về việc sử dụng các Dịch vụ của người dùng với đối tác cung cấp dịch vụ và đơn vị liên kết khác. 

8.3. Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, sự cho phép như thế của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng. Phù hợp với các quy định nêu trên và theo các quy định của pháp luật hiện hành, Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các cơ sở pháp lý đã được công nhận, bao gồm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Chúng tôi, để thực hiện hợp đồng của Chúng tôi với bạn, để đạt được lợi ích hợp pháp và lý do của Chúng tôi để sử dụng dữ liệu đó cao hơn bất kỳ phương hại nào đến quyền bảo vệ dữ liệu của bạn hoặc khi cần thiết liên quan với một yêu cầu pháp lý. 

8.4. Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân được gửi đến hoặc có trên trang web/ứng dụng di động, các công nghệ có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của Chúng tôi. Tuy nhiên Chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc hành vi tấn công của kẻ thứ ba mà không phải lỗi của Chúng tôi. 

9. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM

Bố/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em vui lòng giám sát và đảm bảo thông tin cá nhân, chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân của trẻ em do quý phụ huynh giám hộ cung cấp cho SohaGame. 

Khi Bố/mẹ hoặc người giám hộ cung cấp thông tin của mình và của trẻ em có nghĩa đã nhận sự đồng ý với việc xử lý thông tin của trẻ em có liên quan đó, và đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính sách này thay mặt cho người được giám hộ. 

10. THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

10.1. Trang web/ứng dụng di động của Chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản trên thiết bị của bạn, để giúp Trang web/ứng dụng di động phân tích cách thức người dùng sử dụng Trang web/ứng dụng di động của Chúng tôi. Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng Trang web/ứng dụng di động (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng Trang web/ứng dụng di động của Chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động trang web/ứng dụng di động dành cho các nhà điều hành trang web/ứng dụng di động và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web/ứng dụng di động và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ.

10.2. Các Dịch vụ của Chúng tôi có thể sử dụng các công cụ đo lường (như AppsFlyer, Firebase, …) (“Mobile Measurement Partner”, gọi tắt là “MMP”). Các MMP sử dụng bộ Software Development Kit (“SDK”) được đặt vào thiết bị của Bạn để giúp Chúng tôi theo dõi và tối ưu hóa việc cung ứng các Dịch Vụ đến cho Bạn. Thông tin được tạo bởi SDK về việc Bạn sử dụng ứng dụng của Chúng tôi (bao gồm địa chỉ IP của Bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi nhà cung cấp MMP. Nhà cung cấp MMP sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc Bạn sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động của ứng dụng dành cho các nhà phát triển, vận hành ứng dụng và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của ứng dụng và việc sử dụng Internet. 

10.3. Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể trong từng thời điểm cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho bạn sử dụng bởi Trang web/ứng dụng di động hoặc thông qua các Dịch vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của bạn, chẳng hạn như tên, ID người dùng của bạn, Địa chỉ IP của thiết bị của bạn hoặc thông tin khác chẳng hạn như game bạn đang chơi trong bất kỳ phiên truy cập cụ thể nào, và bất kỳ cookie nào trước đây bạn có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho bạn bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web/ứng dụng di động của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của SohaGame. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web/ứng dụng di động của họ hoặc nơi khác.

11. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT BÊN THỨ BA

11.1. Chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật đối với dữ liệu cá nhân và/hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp trên các trang web/ứng dụng di động của bên thứ ba. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn mà Chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của Chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó. Khi bạn sử dụng hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, Chúng tôi bảo đảm có máy chủ bảo mật. 

11.2. Nhằm cung cấp cho bạn giá trị gia tăng, Chúng tôi cũng có thể chọn các trang web/ứng dụng của bên thứ ba khác để liên kết. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với Chúng tôi, Chúng tôi cũng không kiểm soát các trang liên kết hoặc phần mềm khác được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với Chúng tôi. 

11.3. Do đó Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng di động hoặc phần mềm khác được liên kết này. Những trang web/ứng dụng di động hoặc phần mềm khác được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, Chúng tôi chịu trách nhiệm về bảo vệ trong phạm vi của Dịch vụ của Chúng tôi.

12. SOHAGAME SẼ CHUYỂN THÔNG TIN CỦA BẠN RA NƯỚC NGOÀI?

Thông tin và/hoặc dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra nước ngoài, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của bạn cho một hoặc nhiều Mục đích. SohaGame sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

13. BẠN CÓ THỂ RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý, YÊU CẦU HẠN CHẾ XỬ LÝ, PHẢN ĐỐI XỬ LÝ, YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NH N, TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?

13.1. Rút Lại Sự Đồng Ý, yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu, xóa dữ liệu

Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép, yêu cầu hạn chế, phản đối, xóa dữ liệu trong việc thu thập, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi văn bản hoặc gửi email có đính kèm văn bản yêu cầu cho Chúng tôi tại địa chỉ email: hotro@sohagame.vn, và Chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính sách bảo mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. 

Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự cho phép, yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu cá nhân, xóa dữ liệu có thể đồng nghĩa với việc Chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ đến bạn và Chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa bạn và/hoặc hợp đồng mà bạn có với Chúng tôi.

13.2. Yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân

13.2.1. Bạn có quyền yêu cầu Chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của chính bản thân bạn cho bạn bằng cách gửi văn bản hoặc gửi email có đính kèm văn bản yêu cầu cho Chúng tôi tại địa chỉ email: hotro@sohagame.vn. Bạn cũng có quyền yêu cầu Chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc của các tổ chức, cá nhân khác cho bạn với điều kiện bạn phải cung cấp được ủy quyền hợp lệ hoặc tài liệu khác chứng minh chấp thuận của chủ thể dữ liệu theo quy định của pháp luật. 

13.2.2. Yêu cầu của bạn chỉ được coi là hợp lệ và được chấp nhận xử lý khi có đầy đủ các thông tin cần thiết và sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định. Khi bạn yêu cầu, Chúng tôi sẽ gửi biểu mẫu cho bạn để bạn thực hiện.

13.2.3. Tùy từng thời điểm và sự xem đánh giá của Chúng tôi, Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu Chúng tôi có tính phí, Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn mức lệ phí vào từng trường hợp cụ thể, bạn có quyền tiếp tục yêu cầu cung cấp dữ liệu hoặc hủy bỏ yêu cầu này.

13.2.4. Trong trường hợp yêu cầu của bạn là hợp lệ theo quy định của pháp luật và thuộc trường hợp Chúng tôi được phép cung cấp dữ liệu, Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn thông qua các phương thức liên lạc phù hợp về thời gian, địa điểm, hình thức cung cấp dữ liệu cá nhân, chi phí (nếu có), phương thức, thời hạn thanh toán (nếu có) và Chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân theo đúng thông báo này và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật. 

13.2.5. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế. 

13.3. Yêu Cầu Truy Cập đến hoặc Sửa Dữ Liệu Cá Nhân

13.3.1. Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với Chúng tôi, cá nhân bạn có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản trên Dịch vụ. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với Chúng tôi, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc gửi email có đính kèm văn bản yêu cầu cho Chúng tôi tại địa chỉ email: hotro@sohagame.vn

13.3.2. Tùy từng thời điểm và sự xem đánh giá của Chúng tôi, Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu Chúng tôi có tính phí, Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn mức lệ phí vào từng trường hợp cụ thể, bạn có quyền tiếp tục yêu cầu cung cấp dữ liệu hoặc hủy bỏ yêu cầu này.

13.3.3. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

14. THẮC MẮC, QUAN NGẠI HOẶC KHIẾU NẠI LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu bảo vệ hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của Chúng tôi vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY TNHH SOHA

Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Center Building Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Email: hotro@sohagame.vn 

SĐT: 1900 6639

 

1. INTRODUCTION

1.1. Welcome to SohaGame which is operated by SOHA Company Limited and associated companies ("we" or "SohaGame"). 

SohaGame strictly undertakes its responsibilities related to information security in accordance with the regulations on personal data information of Vietnamese law and commits itself to respect the privacy and attention of all users to our Services. 

User means the person who registers an account/provides information with us to use the Services provided by Us.

We recognize the importance of the personal data you have given us with trust and believe that we are responsible for managing, protecting, and processing your personal data appropriately. This Privacy Policy ("Privacy Policy" or "Policy") is developed to help you understand how we collect, use, disclose, and/or process the personal data you have provided to us and/or keep information about you, whether in present or in the future, as well as to help you make a wise decision before providing us with any of your personal data. 

1.2. "Personal Data" or "Personal information" +means data, or from such data and other information that an organization has or is likely to access, whether true or not, about an individual, through which the identity can be identified. The data collected according to section 3 of the Policy includes but is not limited to information such as name, age, date of birth, ID card, phone number, address, email, payment information, and other data information provided by you.

1.3. By using the Services, registering your account/providing your information to us means: you acknowledge and agree that you accept the methods, requirements, and/or policies described in this Privacy Policy and/or our Terms of Service, and you hereby acknowledge that you are fully aware of and fully agree to allow our collection, use, disclosure and/or processing of your personal data as described herein. If you do not agree to allow the processing of your personal data as described in this policy, please do not use our services. If we change our Privacy Policy, we will notify you by uploading those changes or the revised Privacy Policy on our website/application or other channels and you can reach them. To the extent permitted by law, your continued access, use, and exploitation of the Services is deemed to be your acknowledgment and agreement to the changes in this Privacy Policy.

1.4. This Policy, along with other notices, terms of service, contractual terms, and consent terms, applies to our collection, storage, use, disclosure, and/or processing of your personal data and is not intended to overwrite, replace, or cancel such notices or terms unless we state otherwise.

2. WHEN WILL SOHAGAME COLLECT PERSONAL DATA?

2.1. We will/may collect personal data about you:

1. when you register and/or use our Services, or open an account with us;

2. when you submit any form, including application or other forms relating to any of our products and Services, whether online or otherwise;

3. when you enter into any agreement or provide documents or other information in connection with your interactions with us, or when you use our products and services;

4. when you interact with us, such as through phone calls (which may be recorded), correspondence, fax, face-to-face meetings, social media platforms, and email, or any other

forms;

5. when you use our services or interact with us via website/application or other channels. This includes through cookies that we may implement when you interact with our Services;

6. when you grant permission on your device to share information with our Services/websites/applications or other channels;

7. when you link your SohaGame account to your social network accounts or other external accounts or use other social network features, in accordance with the provider’s policies;

8. when you conduct transactions through our Services such as each time you make a payment or provide information to us to use the service or support request;

9. when you provide feedback or submit a complaint to us;

10. when you register to participate in a contest, program, or event;

11. when you submit your personal data to us for any reason; and/or

12. when you perform other activities on our Website/application or our other channels.

The above cases are not intended to list all cases and only provide some popular cases of time at which your personal data may be collected.

2.2. We may collect your information from you, associated companies, third parties, and from other sources, including but not limited to business partners (for example, payment service providers, solution providers, technical infrastructure, technology, media), credit rating agencies, units and partners providing marketing services, introduction, loyalty programs, other users of our Services or publicly available data sources or government data sources, etc.

2.3. In some cases, you may provide personal data of other individuals to us (for example family members, friends, or people in your contact list). If you provide us with their personal data, you represent and warrant that you have received their consent to process their personal data in accordance with this Policy.

3. WHAT DATA WILL SOHAGAME COLLECT?

3.1. Except as otherwise provided in this Policy, the personal data that SohaGame may collect includes basic personal data and sensitive personal data, which may be a part or all of the information as listed below:

1. full name;

2. email address;

3. date of birth;

4. address;

5. bank account and payment information;

6. phone number;

7. gender;

8. ID card;

9. information sent by or related to the device(s) used to access our Services;

10. your account information, including your contact list when agreeing to share on your device, and the people and accounts which you interact with;

11. written, image or audio or video content;

12. data information and resources created, executed, and displayed by you during the use process of our Services;

13. personal information issued by government or other information for the purpose of our legal review, customer identification, information verification, and/or fraud prevention;

14. media or communication data, for example, options of receiving promotional information from us or your third parties, options of means of communication, and history of communications with us, our service providers, and other third parties;

15. account information and information of transaction, performance history, content, or other electronic formats that you interact with when using the Service. The above cases are not intended to list all cases and only provide some popular cases of your personal data that may be collected.

3.2. The information you provide to us may be correct or incorrect, and we have no obligation to verify or intervene to edit your information (without your request), you are solely responsible for the accuracy, truthfulness, and legality of the information provided by you.

3.3. If you sign in to become a User of the Service through your social media account ("Social Network Account"), link your account to your Social Network Account, or use any social networking feature, we have the right to access information about you that you have voluntarily provided to your Social Network Account service provider in accordance with the policies of such service providers, and we will manage, process and use your personal data in accordance with the provisions of this Policy at all times. 

3.4. If you do not want us to collect the above personal information/data, you can opt-out at any time by notifying us in writing, which means you will stop using the Service. You can also withdraw consent, request for erasure, restrict processing, protest against processing, request to provide personal data, access or adjust the information you have provided to us through written form. However, please note that refusing, restricting, or withdrawing your permission to collect, use, or process your personal data may affect your rights when using the service.

4. COLLECT OTHER DATA

4.1. Like most other websites and mobile applications, your device sends information that may include data about you, which is recorded by a server when you use our Services. This information typically includes but is not limited to IP address, operating system of the computer/mobile device, browser type, mobile device type, mobile device characteristics, uniform device identifier (UDID), or mobile equipment identifier (MEID) of your mobile device, the referring address of the Website/mobile application (if any), the pages you have visited on our website/application and visit time and sometimes "cookie" (which can be disabled using your browser options) to help the website/application record your last visit. If you log in, this information is linked to your personal account. This information is also put into anonymous statistics to help us understand how visitors use our website/application. 

4.2. Applications may collect accurate information about the address of your mobile device using technologies such as GPS, Wi-Fi, etc. We collect, use, disclose, and/or process this information for one or more purposes including but not limited to location-based services that you request or to deliver relevant content to you based on your location or to allow you to share your location with other Users as part of the Services provided by our mobile applications. For most mobile devices, you can withdraw your permission for us to collect this information based on your location through your device’s settings. If you have questions about how to disable location services on your mobile device, please contact your mobile device service provider or device manufacturer.

4.3. Such as while you view, access, and use our Services/website/mobile applications, information may be sent to us (including but not limited to IP address, operating system, etc.). 

5. COOKIES

5.1. From time to time we or our authorized service providers and advertising partners may use "cookies" or other features to allow us or third parties to collect or share information relating to your use of our Services or Website/mobile application. These features will help us improve our Website/mobile application and the Services provided by us, help us recommend new services and features, and/or enable us and our advertising partners to provide content that is more relevant to you. "Cookies" are identifier codes that are stored on your computer or mobile device that store data about the computer or device, how and when the Services or the Website/mobile application are used or accessed, by how many people, and to track activities in our Websites/mobile applications. We may associate cookie information with personal data. Cookies are also associated with information about what content you have selected/used the websites/mobile applications you have viewed. This information is used to track your usage activities of the service, in order to deliver content suitable for your taste, to enable advertising service partners to provide advertising services on pages through the Internet, and to perform data analysis and or to monitor the use of the Services.

5.2. You may refuse to use cookies by selecting the appropriate settings on your browser or device. However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of the Website/mobile application or our Services.

6. HOW DO WE USE THE INFORMATION YOU PROVIDE TO US?

6.1. We may collect, use, disclose, and/or process your personal data for part or all following purposes:

1. to review and/or process your service requests with us or payment transactions when you use our Services;

2. to manage, operate, provide, and/or manage your use of the Services;

3. to meet, process, resolve, or complete a transaction and/or meet your requirements for certain products and services and to notify you of service issues and unusual account activities;

4. to execute our Terms of Service;

5. to protect personal safety and the rights, property, or safety of others;

6. for the purposes of identification, verification, legal assessment, or customer identification;

7. to maintain and manage any software updates and/or other updates and support as may be required from time to time to ensure the smooth operation of our Services;

8. to address or facilitate customer service, fulfill your requests, resolve or respond to any inquiries made by you or on your behalf;

9. to contact you for example by telephone, text message and/or fax message, zalo, email and/or letter, or otherwise for administrative purpose and/or managing your relationship with us or your use of our Services;

10. to allow other users to interact or communicate with you or see some of your activities;

11. to conduct research, analysis, and development activities (including but not limited to data analysis, surveying, developing and/or characterizing products and services), to analyze how you use our Services, to recommend products and/or services according to your interest, to improve our Services or products and/or to improve your customer experience;

12. to allow other tests and surveys in order to, in addition to other activities, validate the size and composition of our target, and understand their experiences with the SohaGame's Services;

13. for marketing and promotional purposes, in this case, to send you via various marketing and promotional information and materials relating to the products and/or services through different means and methods of communication (including, but not limited to, products and/or services of third parties which SohaGame may cooperate or associate) which SohaGame (and/or its associated parties or related companies) may sell, market or promote, whether products or services;

14. to provide frequent customer programs and incentives, partners and promotional events, as well as marketing campaigns of SohaGame or associated partners;

15. to meet legal procedures or to comply with or according to prevailing laws, and the requests of competent state agencies or when we truly believe that the disclosure of the information is necessary, including but not limited to, meeting the required disclosure requirements for SohaGame or associated and cooperated companies;

16. to make statistics and research to meet requirements for reporting and/or regulatory or internal management maintenance;

17. to perform inquiry process and verification or other screening activities (including but not limited to background checks) in compliance with obligations under the law or a competent governmental authority, or our risk control procedures, which may be required by law or may have been applied by us;

18. to check our Services or SohaGame’s operations;

19. to prevent or investigate any actual fraudulent or suspected activity regarding our Terms of Service, fraud, illegal acts, omissions, or misconduct, whether in connection with your use of our Services, or any matter arising from your relationship with us; 

20. to meet any confirmed threat or factual actual requirements against SohaGame or other requests related to content that violates regulations of third parties;

21. to store, set up a server, backup (whether for disaster recovery or otherwise) of your personal data;

22. to process and/or facilitate a business asset transaction that involves SohaGame as a participating party or solely involves a company or associated companies of SohaGame. "Business asset transaction" means the transactions of purchase, sale, lease, merger, consolidation, or any activities of acquisition, liquidation, or sponsorship of an organization or part of an organization or any business activities or assets of an organization;

23. any other purposes that we notify you at the time of obtaining your permission. (below collectively referred to as “Purposes”)

6.2. Your consent to provide personal information and the use of our services means that you acknowledge, authorize, and agree that we may access, store, process, and disclose Your Account information and Content if required to do so by law or by order of a court or of any government agency or any management agency which have jurisdiction over SohaGame or SohaGame’s branches, associated partners or have legitimate reasons which make SohaGame believe that such access, storage or disclosure is necessary and legitimate in order to: (a) comply with legal process; (b) comply with the request from any government agency or any management agency which have jurisdiction over SohaGame or SohaGame’s relevant branches, associated partner; (c) execute our Terms of Service or this Privacy Policy; (d) respond to any complaints that is considered as a risk or is actually happening against SohaGame or relevant branches or other complaints that are considered as having any Content infringing the rights of a third party; (e) meet your requirements for customer service; or (f) protect the rights, property or personal safety of SohaGame or relevant branches, users and/or the public.

7. HOW DOES SOHAGAME PROTECT AND STORE CUSTOMER INFORMATION?

7.1. We implement various security measures and strive to ensure the safety of your personal data on our systems. User’s personal data is stored behind secure networks and can only be accessed by certain employees who have special access rights to our systems.

7.2. We will keep personal data in accordance with the laws on the protection of personal information confidentiality and/or other applicable laws. That is, we will destroy or delete identifying information from your personal data when we receive your request in accordance with prevailing laws or when we have reasonable grounds to determine that (i) the storage of such personal data no longer serves the purpose of collecting such personal data; (ii) the storage is no longer necessary for any legal or business purpose and (iii) there are no other legitimate interests in order to continue storing such personal data. If you stop using our Services, or your right to use the Services is terminated or canceled, we may continue to store, use, and/or disclose your personal data in accordance with this Policy and our obligations under the laws on protecting the confidentiality of personal information. Subject to the laws, we may safely destroy your personal data without prior notice to you.

7.3. We reserve the right to refuse to delete or destroy data in the event that your request does not comply with the prevailing laws, or due to the fact that we consider such request is for unsafe purpose, may or may be at risk of affecting our services, our associated partner or third parties. 

8. DOES SOHAGAME DISCLOSE INFORMATION COLLECTED FROM VISITORS?

8.1. During business operations, we will/may need to use, process, disclose, and/or transfer your personal data to third-party service providers, agents and/or our associated or relevant companies, and/or other third parties that may be located in Vietnam or outside Vietnam, for one or more of the above Purposes, and this disclosure will be carried out in accordance with the procedure and prevailing laws. Third-party service providers, agents, and/or associated or relevant companies and/or other such third parties will process your personal data either on our behalf or on our behalf or vice versa, for one or more of the above-mentioned Purposes. We strive to ensure that our third parties and associated companies keep your personal data safe from unauthorized access, collection, use, disclosure, processing, or the same risks and only keep your personal data as long as your personal data is still necessary for the above Purposes. Such third parties include:

1. our parent company, subsidiary company, associated company, and relevant company;

2. other users of our Services for one or more of the Purposes set forth above;

3. contractors, agents, service providers, and other third parties we hire to support or supplement our business operations. These parties include, but are not limited to providers of  administrative services or other services to us including but not limited to telecommunications companies, business partners, advertising and media companies, information technology companies, and data centers, payment intermediaries, etc.;

4. the management agency having jurisdiction over SohaGame or as otherwise permitted under Section 6.2;

5. the purchaser or other successor in the event of a merger, divestment, restructuring, reorganization, dissolution or sale, or transfer of part or all of the assets of SohaGame, whether the matter is ongoing or in bankruptcy, liquidation, or similar proceedings, where the personal data SohaGame stores about our users is included in the transferred assets; or to a partner in a business asset transaction in which SohaGame or any of its associated company and relevant company is involved in the transaction; and

6. third parties to whom we disclose information for one of the Purposes and who in turn will collect and process your personal data for one or more of the Purposes. 

8.2. We may share information including statistical and demographic information about our users as well as information about their use of the Services with service provider partners and other associated units.

8.3. For the avoidance of doubt, where laws on protecting the confidentiality of personal information or other prevailing laws permit an organization such as us to collect, use, or disclose your personal data without your consent, such permission by law will continue to apply. In accordance with the foregoing regulations and in accordance with the prevailing laws, we may use your personal data for recognized legal grounds, including to comply with our legal obligations, to perform our contract with you, to achieve our legitimate interests and our reasons for using that data outweigh any prejudice to your data protection rights or where necessary in connection with a legal requirement.

8.4. Third parties may block or gain unauthorized access to personal data sent to or available on the website/mobile application, technologies may not function correctly or not as intended, or someone may access, abuse, or misuse information that is not our fault. Having said that, we will implement reasonable security measures to protect your personal data in accordance with the law on protecting the confidentiality of personal information; having said that, we cannot guarantee absolute security, such as in the case of unauthorized disclosure arising from malicious hacking or attacks by third parties that is not our fault. 

9. CHILD INFORMATION

To parents or guardians of children, please monitor and ensure personal information, and be responsible for the children’s personal information provided to SohaGame by parents and guardians. When a parent or guardian provides his/her information and information of a child, it means that he/she has confirmed consent to the processing of such children's information, and agrees to be governed by this Policy on behalf of the ward. 

10. INFORMATION COLLECTED BY THIRD PARTIES

10.1. Our website/mobile application uses Google Analytics, a website analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses cookies, which are text files on your device, to help the Website/mobile application analyze how users use our Website/mobile application. The information generated by the cookie about your use of the Website/mobile application (including your IP address) will be sent to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information to evaluate your use of our Website/mobile application, compile reports on website/mobile application activity for website/mobile application operators, and provide other services related to website/mobile application activity and Internet usage. Google may also send this information to third parties where required by law, or where such third parties process the information on behalf of Google. Google will not associate your IP address with any other data kept by Google.

10.2. Our Services may use measurement tools (such as AppsFlyer, Firebase, …) (“Mobile Measurement Partner”, referred to as “MMP”). MMPs using a Software Development Kit (“SDK”) are placed on Your device to help Us monitor and optimize the provision of Services to You. Information generated by the SDK about Your use of our application (including Your IP address) will be sent to and saved by the MMP provider. MMP Provider will use this information to evaluate Your use of our Services, compile reports on application activity for developers to operate the application, and provide other services related to application operation and Internet usage.

10.3. We, and third parties, may from time to time provide downloads of software application for your use by the Website/mobile application or through the Services. These applications may privately access, and allow a third party to view, your identification information, such as your name, your User ID, your device's IP Address, or other information such as the game you are playing in any particular access session, and any cookies you may have previously installed or that have been installed for you by a software application or website/mobile application of third party. In addition, these applications may ask you to provide additional information directly to third parties. Third-party products or services provided through these applications are not owned or controlled by SohaGame. You should read the terms and other policies published by such third parties on their websites/mobile applications or elsewhere. 

11. EXCLUSIONS OF LIABILITY FOR CONFIDENTIALITY OBLIGATIONS OF THIRD PARTY

11.1. We do not guarantee the security of the personal data and/or other information you provide on websites/mobile applications of third party. We implement various security measures to maintain the safety of your personal data that we keep or control. Your personal data is stored behind secure networks and can only be accessed by a limited number of individuals who have special access rights to our systems, and they have been requested to keep such personal data confidential. When you use or access your personal data, we guarantee a secure server.

11.2. To provide you with an increase in value, we may also choose other third-party websites/applications to link to. These linked sites have their own independent privacy policies and security measures. Even if such a third party is associated with us, we do not control those linked sites or other linked software, each of which has its own privacy and data collection which is separate and independent from us.

11.3. We therefore will not take responsibility or liability for the content, security measures (or lack of security measures), and the operations of other websites/mobile applications or other linked software. These linked websites/mobile applications or other software are for your convenience only and you therefore are solely responsible when accessing them. However, we are responsible for the protection within the scope of our Services. 

12. WILL SOHAGAME TRANSFER YOUR INFORMATION ABROAD?

Your personal information and/or data may be transferred abroad, stored, or processed outside of your country for one or more Purposes. SohaGame will only transfer your personal data abroad in accordance with the law on the protection of personal data.

13. HOW CAN YOU WITHDRAW CONSENT, REQUEST THE RESTRICTION OF PROCESSING, PROTEST AGAINST PROCESSING, REQUEST PROVIDING PERSONAL DATA, ACCESS OR ADJUST INFORMATION YOU HAVE PROVIDED TO US?

13.1. Withdraw Consent, request restriction, protest against data processing, delete data

You may withdraw your consent, request restriction, protest, delete data in the collection, processing, use, and/or disclosure of your personal data that we are keeping or controlling by sending document or email attached with the request to us at the email address: hotro@sohagame.vn, and we will handle these requests in accordance with the Privacy Policy as well as relevant laws.

However, your withdrawal of consent, request for restriction, protest at the processing of personal data, deletion of data may mean that we will not be able to continue to provide the Services to you and we may need to end the existing relationship with you and/or the contract you entered with Us.

13.2. Request to provide Personal Data 

13.2.1. You have the right to request us to provide you with your Personal Data by sending us a document or email attached with a written request to our email address: hotro@sohagame.vn. You also have the right to request us to provide your Personal Data to other organizations or individuals or of other organizations or individuals to you provided that you provide valid authorization or other documents proving the data subject’s consent as prescribed by law.

13.2.2. Your request will only be considered valid and accepted for processing when it has all the necessary information and uses the correct form as prescribed. When you request, we will send you a form for you to conduct.

13.2.3. Depending on our review from time to time, we may charge you a reasonable fee to solve and handle your request for personal data. If we charge a fee, we will notify you of the fee on a case-by-case basis, you have the right to continue to request providing data or cancel this request.

13.2.4. In case your request is valid according to the law and we are allowed to provide the data, we will notify you through appropriate communication methods regarding time and location, form of personal data provision, cost (if any), payment method and term (if any) and we will provide personal data in accordance with this notice and other procedures as prescribed under the law. 

13.2.5. We reserve the right to refuse to provide your personal data in accordance with the laws on the protection of personal information confidentiality, in case such laws require and/or allow an organization to refuse to provide personal data in such cases.

13.3. Request Access or Correction of Personal Data

13.3.1. If you have registered an account with us, you may personally access and/or correct your personal data that we are keeping or controlling through the Account Settings page on the Service. If you have not registered an account with us, you may personally request access and/or correction of your personal data that we are keeping or controlling by sending a document or email attached with a written request to our email address: hotro@sohagame.vn 

13.3.2. Depending on our review from time to time, we may charge you a reasonable fee to solve and handle your request for personal data. If we charge a fee, we will notify you of the fee on a case-by-case basis, you have the right to continue to request providing data or cancel this request.

13.3.3. We reserve the right to refuse to adjust your personal data in accordance with the laws on the protection of personal information confidentiality, in case such laws require and/or allow an organization to refuse to adjust personal data in such cases. 

14. QUESTIONS, CONCERNS OR COMPLAINTS CONTACT US

If you have any questions, requests, or complaints about our privacy protection methods, please contact us as follows:

SOHA COMPANY LIMITED

Address: 19th Floor, Center Building Hapulico, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan Trung Ward,

Thanh Xuan District, Hanoi

Email: hotro@sohagame.vn 

Phone number: 1900 6639